1 năm có bao nhiêu ngày, quý, tuần?

1 năm có bao nhiêu ngày, quý, tuần?

1 năm có bao nhiêu ngày, quý,  tuần?

1 năm có bao nhiêu ngày?
1 năm có 365 ngày
riêng năm nhuận thì sẽ có 366 ngày(tháng 2 sẽ có 29 ngay thay vì 28 ngày như năm không nhuận), và cứ 4 năm sẽ có 1 năm nhuận

1 năm có bao nhiêu quý?
1 quý là 3 tháng, 1 năm có 12 tháng vậy 1 năm sẽ có 4 quý

1 năm có bao nhiêu tuần?
1 năm có 365 ngày vậy 1 năm sẽ có 365/7 = 52 tuần và dư 1 ngày
Riêng năm nhuận sẽ có 52 tuần và dư 2 ngày