1 dặm bằng bao nhiêu km

Câu hỏi: 1 dặm bằng bao nhiêu km, 1 dặm bằng bao nhiêu m ?
Trả lời: 1 dặm ở Anh theo chuẩn quốc tế = 1,609344 km = 1609,344 m
BÌNH LUẬN