1 tấc bằng bao nhiêu cm

Câu hỏi: 1 tấc bằng bao nhiêu cm, 1 li bằng bao nhiêu cm, 1 phân bằng bao nhiêu cm, 1 thước bằng bao nhiêu cm, 1 cây số bằng bao nhiêu m, 1 thước bằng bao nhiêu m ?


Trả lời:

1 li = 1 mm
1 phân = 1 cm
1 tấc = 1 dm = 10 cm
1 thước = 1m = 100cm
1 cây số = 1000 m

Tìm kiếm thêm: 1 tấc = bao nhiêu cm, 1 li = bao nhiêu cm, 1 phân = bao nhiêu cm, 1 thước = bao nhiêu cm, 1 cây số = bao nhiêu m, 1 thước = bao nhiêu m, 1 tấc = cm, 1 li = cm, 1 phân = cm, 1 thước = cm, 1 cây số = m, 1 thước = m ?
BÌNH LUẬN