1m bằng bao nhiêu cm

Câu hỏi: 1m bằng bao nhiêu dm, 1m bằng bao nhiêu cm, 1m bằng bao nhiêu mm, 1km bằng bao nhiêu m?

Trả lời: Mối liên hệ của đơn vị đo chiều dài như sau:

km -> m -> dm -> cm -> mm

Mỗi đơn vị trước sẽ bằng 10 lần đơn vị sau:

1m = 10 dm
1m = 100 cm
1m = 1000 mm
1km = 1000m

Tìm kiếm khác: 1 m bằng bao nhiêu cm 1 mét vuông bằng bao nhiêu cm vuông 1 mét khối bằng bao nhiêu cm khối 1m khối bằng bao nhiêu cm khối 1 mét bằng bao nhiêu cm 1 mét bằng bao nhiêu cm 1m vuông bằng bao nhiêu cm vuông 1m khối bằng bao nhiêu cm khối 1 mét khối bằng bao nhiêu cm khối đổi 1m bằng bao nhiêu cm 1 cm s bằng bao nhiêu m s 1 m bằng bao nhiêu cm 1m bằng bao nhiêu cm2
BÌNH LUẬN