Đi dưới tốc độ tối thiểu cho phép bị phạt thế nào

(Căn cứ điểm d, khoản 4, điều 5, NĐ 171/2012, phạt tiền từ 800.000 - 1.200.000 với hành vi điều khiển xe chạy dưới tốc độ tối thiểu trên những đoạn đường có quy định tốc độ tối thiểu cho phép. )

BÌNH LUẬN