Tại sao coi chim bồ câu là biểu tượng của hoà bình?

Trong Kinh Thánh có đoạn như thế này: “Thượng đế Jehova tạo ra người nam là Adam, rồi lại lấy một cái xương sườn của Adamtạo ra con người nữ Eva, nhờ đó con cháu của họ sinh sôi nảy nở và làm ăn sinh sống rất hưng thịnh.

Nhưng trong nhân loại lại sản sinh ra những kẻ tham đồ hưởng lạc, không nghĩ tới chuyện cẩn cù lao động, vì thế mới nảy sinh những tội lừa bịp, hủ hoá và bạo lực, phong khí đạo đức của nhân loại bắt đẩu hủ hoại. Thượng đế nổi giận, quyết định dùng nạn hồng thuỷ để huỷ diệt thế giới này

Nhưng cháu đời thứ chín của Adamlà Noe, tộc trưởng của tộc Hebrơ là một người hết sức trung thành với Thượng Đế. Ông chủ trương giữ trọn chính nghĩa, căm ghét sâu sắc các điều ác trong loài người.

Một hôm Thượng Đế bảo Noe rằng mặt đất sắp bị hồng thuỷ nhấn chìm. Noe phải lập tức làm một con thuyền hình vuông có ba tẩng để tránh nạn. Noe tuân theo lời căn dặn của Thượng Đế, làm xong chiếc thuyền hình vuông, đưa tất cả mọi người trong gia đình cùng với gia súc, gia cẩm trong nhà đưa lên thuyền

Hồng thuỷ kéo dài 150 ngày, ngập chìm tất cả núi cao và nhà cửa, làm chết vô số ngời, chỉ riêng có gia đình Noe được an toàn vô sự. Đến khi nước sắp sửa rút, Noe quyết định thả con chim bồ câu cho nó đi thám thính, nhưng con chim chỉ lượn hết một vòng rồi bay về. Noe biết rằng khắp các nơi vẫn còn là nước, cho nên con chim không có chỗ nào để đậu. Vài ngày sau, Noe lại thả chim bồ câu. Lúc con bồ câu trở về, trên mỏ nó ngậm nhánh trám mẩu lục, Noe nhìn thấy thế hết sức sung sướng, và điều này chứng tỏ nước lụt đã rút để lộ ra những nhánh cây non nhô lên khỏi mặt nước, thế là ông đưa tất cả gia đình trở về lục địa, bắt đẩu xây dựng một cuộc sống mới”.

Chuyện con chim bồ câu và nhánh trám báo trước cuộc sống hoà bình và an ninh đã theo Kinh Thánh mà được phổ biến ra toàn thế giới. Đến những năm 30 thế kỷ XVII, ở châu Âu nổ ra một cuộc chiến tranh kéo dài hơn 30 năm trời, làm cho châu Âu, đặc biệt là nhân dân Đức chìm trong đau thương trẩm trọng. Thời bấy giờ, tại một số thành thị ở nước Đức, lưu hành một thứ khăn kỷ niệm, trên vẽ hình con chim bồ câu ngậm một nhành trám, phản ánh nguyện vọng mong chờ hoà bình của nhân dân, vì thế con chim bồ câu và nhánh trám đã tượng trưng cho hoà bình.

Sau cuộc Chiến tranh thế giới II, nhà hoạ sỹ lớn Picassođã vẽ một con chim bồ câu trắng đang bay, gửi tặng Đại hội Hoà bình toàn thế giới, người ta gọi con chim bồ câu này là Chim bồ câu hoà bình.

Tại sao coi chim bồ câu là biểu tượng của hoà bình?

hình ảnh biểu tượng hòa bình

vẽ biểu tượng hòa bình

biểu tượng hòa bình thế giới

bồ câu biểu tượng tình yêu

hoa gì tượng trưng cho hòa bình

hình ảnh bồ câu hòa bình

bồ câu chung thủy

bieu tuong hoa binh cua the gioi

In the Bible there is this passage: "Jehovah God created the man Adam, and then took Adam's rib, and created the woman Eva, whose sons and daughters multiplied and prospered. very flourishing.But in the human race produces pleasurable pleasures, without thinking of labor-intensiveness, so new deceit, corruption and violence arise, the moral temperament of humankind begins. Failure. God is angry, decided to use the flood to destroy the worldBut the ninth grandson of Adam, Noah, the patriarch of the Hebrew clan, was a very loyal servant of God. He maintains the righteousness, the deep hatred of evil in mankind.One day God told Noah that the ground was about to flood. Noah must immediately make a boat square with three branches to avoid accidents. Noah followed God's instructions, made the boat square, took everyone in the family with cattle, broccoli in the house put on the boatThe flood lasted 150 days, flooded all the high mountains and houses, killing countless people, only the Noah's family is safe. When the water was about to be withdrawn, Noah decided to release the pigeon for scouting, but the bird just rolled around and flew back. Noah knew that all over the place was still water, so the bird had no place to park. A few days later, Noah dropped the dove. When the pigeon returned, on the field she was holding a branch filled with green specimens, Noah saw that it was very happy, and this showed that the flood had drained to reveal the young branches emerging from the water, so he Bring all the families back to the mainland, start building a new life. "The story of the pigeon and branch of the front of the peace and security that follows the Bible is spread throughout the world. In the 30s of the seventeenth century, in Europe a war that lasted for more than 30 years erupted, causing Europe, especially the German people, to sink. At that time, in some cities in Germany, a peculiar souvenir was circulating, depicting the dove holding a branch, reflecting the aspirations for the peace of the people, so the pigeon Sentences and branches represent peace.After World War II, the great artist Picasso painted a flying white dove, sent to the World Peace Conference, called the dove a peace pigeon.Why do pigeons are the symbol of peace?Peace symbol imagedrawing a peace symbolworld peace symbolpigeon love symbolWhat flowers represent peaceimage of pigeon peacepigeons are faithfulHow to play the game of the world
BÌNH LUẬN