Tổng thống Mỹ có phải do nhân dân Mỹ trực tiếp bầu ra hay không?

Chúng ta đọc báo thấy cứ bốn năm một lẩn, mỗi khi có đợt bẩu cử Tổng thống thì những ứng cử viên thuộc Đảng Dân chủ và Đản Cộng hoà đều phải tới các bang trong toàn quốc để phát biểu vận động tranh cử, và cuối cùng còn phải có một cuộc bỏ phiếu tuyển cử trong toàn quốc. Vì thế người ta cho rằng Tổng thống Mỹ là nhân dân Mỹ trực tiếp bẩu ra. Thực ra tình hình lại không phải như thế.

Theo một luật tuyển cử, cử tri Mỹ chỉ trực tiếp bẩu ra hai loại người. Một là nghị viện Quốc hội và hai là những người được gọi là người tuyển cử.

Nhân dân Mỹ bỏ phiếu trực tiếp bẩu ra các nghị viên Quốc hội, tức là những người tổ chức hình thành Quốc hội, Quốc hội này là một cơ cấu hoạt động thường trực. Điều này có điểm giống như Đại hội Đại biểu Nhân dân của Trung Quốc, nhưng giữa hai bên có một sự khác nhau về bản chất. Vì Quốc hội và Tổng thống Mỹ có một mối quan hệ quyền lực song song, chế ước lẫn nhau, còn Đại hội Đại biểu Nhân dân của Trung Quốc là cơ quan quyền lực tối cao của nhân dân toàn quốc, chủ tịch quốc gia là do Đại hội Đại biểu Nhân dân của Trung Quốc bẩu ra, hai bên có mối quan hệ cấp trên cấp dưới.

Vì giữa Quốc hội và Tổng thống Mỹ có mối quan hệ đặc thù như vậy, cho nên đã có một biện pháp khác để tuyển cử Tổng thống, đó tức là chế độ những người tuyển cử.

Sau khi ứng cử viên hai đảng đã tranh cử xong, các bang dựa theo tỷ lệ nhân khẩu, tổ chức các cử tri bỏ phiếu bẩu ra một số người tuyển cử. Sau đó, những người tuyển cử này (trong toàn quốc có khoảng hơn bốn trăm người) tổ chức một đoàn tuyển cử tập trung tới Thủ đô Washingtonđể bỏ phiếu Tổng thống.

Tuy nhiên, những người tuyển cử cũng không bỏ phiếu tuỳ theo ý nguyện bản thân mình, họ phải dựa theo ý nguyện của cử tri trong bang của mình, trước hết phải trình bày với cử tri là sẽ bỏ phiếu cho ai, sau đó mới đi Washington.

Nếu như người tuyển cử không muốn dựa theo ý muốn của cử tri để bẩu phiếu thì họ sẽ bị bãi miễn, vì thế phương pháp tuyển cử gián tiếp này mang tính sâu sát rất cao, cho nên nó cũng gẩn như là tuyển cử trực tiếp.

Dù là những đại biểu được dân trực tiếp bẩu ra, song những người tuyển cử sau khi lựa chọn xong Tổng thống sẽ hết quyền lực và kết thúc sứ mệnh của họ

chế độ bầu cử tổng thống ở mỹ

tiến trình bầu cử tổng thống mỹ

quy trình bầu cử tổng thống của mỹ

bầu cử tổng thống mỹ 2020

kết quả bầu cử tổng thống mỹ năm 2020

đại cử tri ở mỹ là gì

bầu cử ở mỹ

bầu cử tổng thống mỹ 2020

We have read the last one of one of each one of the total of the total of the total of the total of the total, the user of the owner of the community and the community community must be to the bang in the national to play the last chart and the last chart same as must have a vote of the queens. The user for the total of the American is the owner of the online. Thực hiện unrecognized does not such.Follow a law list, cử tri My online direct the two type. A 'international' is 'international' and 'the' called 'who'.The staff of the online of the membership online the international membership, as the community members to be international, This is an existing mechanism. This is the same as the same as the University of the University of the Middle Kingdom, but the two different has different of the different quality. For the World of the total of the system and an international of the song song of the song song song song song song song, to be the University of the University of the National is the database of the maximum of the national national, the family is do Đại hội Biểu tượng Nhân dân của Trung Quốc bẩu, hai mối quan hệ cấp trên cấp dưới.Since the middle of the International and the total of the system that have an existing special, for should have a different requirement to select the total of the system, which is the mode of the users.After when the last user has been completed the last tasks, the human based based the rate, the total of quests of ticket of the users. Sau đó, the users of this users (in the global is over per percentage of the people) has an existing group to the Capital to Washington.However, who are do not discard to the following subject of the parent, they must follow the parents of the tri of the bang of the last of the last of the first of the first of the present of the tri, will be quit for ai, after which new going Washington.If such as the user does not want to the following want to be used to be used, they will be be free, because that the method of this method has already highly extensive height, for it it can also than chãn next.Whether to be the usual icon, the following users after the selected complete the total will be discarded and the end of the contents of the specifiedglobal group modeprocess process statistics
BÌNH LUẬN