Giải thưởng Nobel là gì?

Tại sao giải thưởng Nobel trở thành giải thưởng cao quý nhất trên thế giới?

Giải thưởng Nobel đã được đặt ra theo di chúc và với di sản của nhà hoá học người Thuỵ Điển tên là Nobel. Từ khi giải này được trao vào đẩu năm 1901, bao giờ nó cũng được coi là giải thưởng đem lại vinh dự cao nhất cho các nhà khoa học trên thế giới.

Giải Nobel có thể trở thành giải thưởng đem lại vinh dự cao nhất trên thế giới chủ yếu là do mấy nguyên nhân chính sau đây:

– Đẩu tiên là món tiền của giải thưởng này nằm ở mức cao nhất được cấp định kỳ, tính trong số các giải thưởng về học thuật và hoà bình. Các món tiền thưởng này được lấy ra trong một phẩn di sản của Nobel. Di sản này gồm khoảng chín triệu hai trăm nghìn đô la. Mỗi năm lấy ra khoảng hai mươi vạn đô la tiền lãi để dùng làm phẩn lớn.
– Hai là các giải Nobel được chia ra làm năm hạng mục vật lý, hoá học, sinh học hay y học, văn học và sự nghiệp hoà bình, đều dùng để thưởng cho các nhân vật có cống hiến cao nhất trong năm ấy về các lĩnh vực nói trên.

Danh sách các nhân vật được thưởng phải thông qua các chuyên gia về các bộ môn thuộc viện khoa học Hoàng gia Thuỵ Điển. Viện nghiên cứu Calalinxca Thuỵ Điển, Viện Văn học Thuỵ Điển và Quốc hội Na Uy xác định, sau khi sưu tẩm rất nhiều tư liệu và cân nhắc nhiều lẩn. Trong gẩn một trăm năm nay, sau khi giải Nobelđã được đặt ra, một số được giải thực đã có những cống hiến vĩ đại và độc đáo đối với nhan loại trong lĩnh vực của mình.

Chẳng hạn, năm 1901, Rơnghen là người đẩu tiên được giải về vật lý đã phát hiện quang tuyến X là những tia giúp cho có thể nhìn xuyên các vật và cho đến nay vẫn còn được ứng dụng rộng rãi trong cả y học và khoa học.

Lại như bà Quyri được giải hoà bình năm 1911 đã phát hiện nguyên tố hoá học có tính phóng xạ Rađiom

Lại như giải thưởng văn học năm 1964 được dành cho tác giả người Pháp Sactrơ. Các sáng tác của ông có tư tưởng phong phú tràn ngập tinh thẩn tự do và đi tìm chân lý, có ảnh hưởng rất sâu xa đến thời đại của chúng ta.

Người trên thế giới ngày càng thừa nhận uy tín, tính khoa học và nghiêm túc của giải Nobel. Vì thế giải Nobelđã trở thành điều tượng trưng cho vinh dự tối cao và cũng là điều khích lẹ tối cao đối với người thành công.

ý nghĩa của giải thưởng nobel

nobel là ai

người việt nam đoạt giải nobel

alfred nobel

giải nobel hòa bình

giải ig nobel

tại sao không có giải thưởng nobel toán học

giải nobel vật lýWhy is the Nobel Prize the best in the world?The Nobel Prize was placed under the will and the heritage of a Swedish chemist named Nobel. Since its inception in 1901, it has always been considered as the highest honor given to scientists in the world.Nobel Prizes can be awarded for the highest honors in the world mainly due to the following main reasons:- The prize money is at the highest level awarded periodically, in terms of academic and peace awards. These bonuses are taken in a Nobel legacy. This estate is about nine million two hundred thousand dollars. Each year, it draws about twenty thousand dollars in interest to be used to make a big profit.

- The two Nobel Prizes are divided into five categories of physics, chemistry, biology or medicine, literature and peace work, which are used to reward the highest contributors in that year. areas mentioned above.The list of awardees must be passed to the specialists of the Royal Swedish Academy of Sciences. The Swedish Institute of Literature, the Swedish Literature Institute and the Norwegian Parliament have identified, after extensive documentation and numerous considerations. In the past hundred years, after the Nobel Prize was awarded, some of the interpreters have made great and unique contributions to their field.For example, in 1901, Rhohen was the first physicist to have discovered X-rays, which enabled him to look through objects and have so far been widely used in both medicine and medicine. learn.Like Quyri's peace prize in 1911, radioactive element radium was discoveredAs a literary award in 1964 was intended for the French author Sactr. His compositions have rich ideals that fill the crystal of freedom and seek truth, which has profound implications for our time.People in the world increasingly recognize the prestige, scientific and seriousness of the Nobel Prize. Thus, the Nobel Prize has become a symbol of supreme honor and also a great incentive for successful people.the meaning of the nobel prizeWho is NobelVietnamese won the Nobel Prizealfred nobelNobel Peace PrizeNobel Prizewhy there is no nobel mathematical prizeNobel Prize in Physics
BÌNH LUẬN