Tại sao cần phải có luật quốc tế?

Từ xa xưa đến nay luôn luôn xảy ra những mắc mớ giữa các nước về mậu dịch và lãnh thổ. Để giải quyết những mắc mớ đó, người ta phải họp nhau để thống nhất với nhau các hiệp ước và các pháp qui. Hiệp ước quốc tế cổ nhất còn đến ngày nay là Hoà ước ký giữa La-cônia và Uma (Hai nước thuộc lưu vực sông Lưỡng Hà, Irắc ngày nay) được khắc vào cột đá theo lối hình chữ nêm, có tên gọi là “Bia A-na-tômu”, hiện còn lưu giữ ở bảo tàng Lu-vơ- rơ.

Thế kỷ XIV, XVII ở châu Âu xuất hiện nhiều quốc gia độc lập, họ có mối quan hệ với nhau, dẩn dẩn nhận thấy tính quan trọng của việc thừa nhận chủ quyền lãnh thổ. Để giải quyết sự thiếu rõ ràng trước kia về ranh giới đất đai và những mắc mớ trên vùng biển mà thuyền các nước thường qua lại, các nước châu Âu đòi hỏi phải có các chuẩn tắc hành vi giữa các nước với nhau. Năm 1625, cuốn “Luật chiến tranh và hoà bình” của nhà luật học người Hà Lan, ngài Hugô Gơ-rô-tiut ra đời. Sách đề cập đến 3 nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế là “Chủ quyền, hợp tác quốc tế và chủ nghĩa nhân đạo”. Nêu rõ đặc điểm của luật quốc tế. Ông được người đời sau gọi là “Cha đẻ của luật quốc tế”.

Năm 1648, khi kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm ở châu Âu người ta đã ký “Hoà ước Vet – phalen”. Hoà ước này thừa nhận các quốc gia không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng và chế độ xã hội, đều bình đẳng với nhau, qui định các bên đều phải tuân thủ các điều đã ký trong hoà ước, quốc gia nào vi phạm sẽ bị các nước khác cùng phản đối. Tinh thẩn chủ yếu của hoà ước này đã có ảnh hưởng quan trọng đến việc hình thành các luật quốc tế cận đại.

Thế kỷ XIX, các nước châu Âu đã có những cuộc họp quốc tế lặp lại biên giới giữa các nước, luật quốc tế được thông qua các hội nghị ngày nay càng hoàn thiện. Trong đó có Hội nghị Viên 1814 1815, chính thức tuyên bố cấm buôn bán nô lệ và chia cấp ngoại giao thành Đại sứ, Công sứ, và Đại diện. Năm 1856, quy tắc trung lập trong “Tuyên ngôn Pari” đã được hẩu hết các nước tiếp thu. Năm 1899 và 1907 diễn ra hai Hội nghị hoà bình La Hay đã thông qua “Công ước La Hay”., đã trở thành pháp qui quốc tế mọi nước đều tuân theo.

Luật quốc tế là một loại pháp qui chỉ có hiệu lực đối với các nước tham gia ký kết hiệp ước quốc tế. Trên thế giới không có một cơ quan chấp pháp đứng trên chính quyền các nước, nhưng nếu có một nước nào vi phạm luật quốc tế, sẽ có thể bị cắt đứt quan hệ ngoại giao hoặc bị phong toả tài sản của nước đó. Ngoài ra, các tranh chấp giữa nước này với nước kia có thể yêu cẩu toà án quốc tế làm trọng tài giải quyết.

Toà án quốc tế là cơ quan tư pháp chủ yếu của Liên Hiệp Quốc xây dựng sau chiến tranh thế giới lẩn thứ hai. Toà án được đặt tại La Hay thuộc Hà Lan gồm có 15 quan toà. Những quan toà này do bẩu cử, các nước đề xuất. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và Hội đồng bảo an sẽ tiến hành bẩu chọn. Quan toà có nhiệm kỳ 9 năm, có thể được bẩu nhiều nhiệm kỳ. Người được bẩu làm quan toà của Toà án quốc tế sẽ đại diện cho toàn thế giới chứ không đại diện cho riêng nước mình.

Luật quốc tế là cách gọi chung những chuẩn tắc điều hoá quan hệ các nước với nhau, cho nên cũng được gọi là Công pháp quốc tế. Những điều luật giải quyết những mắc mớ của nhân dân trên quốc tế được gọi là Tư pháp quốc tế.

Tại sao cần phải có luật quốc tế?

vai trò của luật quốc tế

vì sao phải có luật an ninh mạng

ngành luật quốc tế thi khối nào

luật quốc tế hiện đại

luật quốc tế ra làm gì

luật quốc tế đại học luật tp hcm

bộ luật quốc tế

vì sao phải ban hành luật an ninh mạngSince ancient times, there have always been trade and territorial disputes. In order to solve these problems, one must meet in order to unify the treaties and regulations. The oldest international treaty to date is the signing of a treaty signed between Latin and Uma (two countries in the Mesopotamian watershed in Iraq today) carved into a stone column wedge-shaped, called " Ara-shrimp ", which is still kept in the museum of Luzer.In the fourteenth and seventeenth centuries in Europe there were many independent states, which had a relationship with each other, and recognized the importance of recognizing territorial sovereignty. In order to deal with the previous lack of clarity on the boundaries of land and the conflagration of the seas that nationals often travel to, European countries require interoperable norms. In 1625, the "Law of War and Peace" by the Dutch lawyer, Huguenotaurus was born. The book deals with three basic principles of international law: "Sovereignty, international cooperation and humanitarianism." Describe the characteristics of international law. He was called "the father of international law".In 1648, at the end of the 30-year war in Europe, the "Vet-phalenian Agreement" was signed. This Convention recognizes that States which do not discriminate between religions, beliefs and social systems are equal, stipulating that all Parties shall comply with the provisions of the treaty, being opposed by other countries. The core of this treaty has had an important influence on the formation of modern international law.In the 19th century, European countries had international meetings repeating the boundaries between countries, the international law passed the more perfect today. Including the Vienna Conference 1814 1815, formally declared slave trading and diplomatic delegation to be ambassadors, ministers, and representatives. In 1856, the neutrality principle of the "Paris Declaration" was adopted by most countries. In 1899 and 1907, two Hague Peace Conferences adopted the "Hague Convention", which became the international law of all countries.International law is a type of legislation that only applies to countries that enter into international treaties. There is no law enforcement agency in the world, but if a country violates international law, it may be able to sever diplomatic relations or freeze its assets. In addition, disputes between one country and another may require international arbitration to be resolved.The International Court of Justice is the United Nations's principal judiciary, built after the Second World War. The court is located in La Haye in the Netherlands consisting of 15 judges. These judges were nominated by the nominees. The UN General Assembly and the Security Council will conduct the selection. Judges have a term of nine years, which can be held for several terms. The judge of the International Court of Justice will represent the whole world, not represent his own country.International law is a common way of calling for the normalization of relations between countries, which is also called international law. The laws that deal with the pleasures of the people of the world are called International Justice.Why international law is required?the role of international lawWhy have network security laws?International law examinations block anymodern international lawwhat does international law do?International Law University Law Schoolinternational lawWhy do you have to enforce network security laws?
BÌNH LUẬN