Tại sao có một số thực vật lại có độc?

Thực vật khác loài, do kết quả hoạt động sinh lý của chúng không giống nhau, tạo thành vật chất có tính chất khác nhau tích luỹ trong thân của chúng. Ví dụ như lá của rau cẩn, rau chân vịt và rau thơm có mùi vị khác nhau chính là nguyên nhân này. Những tích luỹ của một số thực vật là vật chất độc, đi vào bên trong cơ thể con người và gia súc thì có thể phát sinh tác dụng của độc tính, làm tổn hại đến tổ chức tế bào, dẫn đến trở ngại về cơ năng, bệnh tật hoặc tử vong, do đó chúng được gọi là thực vật có độc.

Chủng loại và tính chất của vật chất có độc trong thực vật rất phức tạp, ở đây chỉ nói đến một số loại quan trọng . Nói từ tính chất hoá học, vật chất có độc của thực vật chủ yếu có : Kiềm thực vật, glucoxit, saponin, proteinvà những độc tố khác vẫn chưa rõ. Kiềm thực vật là có hợp chất hữu cơ có chứa nitơ trong thân thực vật, như kiềm cây thuốc lá chứa trong lá và hạt giống của cây thuốc lá, độc tố của cây nấm độc chưa trong cây nấm. Glucoxit là sản vật của sự kết hợp giữ đường và gốc hiđroxit (-OH), như glucoxit khổ hạnh nhân chứa trong hạt bạch quả và khổ hạnh nhân. Saponinlà hợp chất rất phức tạp, sau khi hoà tan trong nước, lắc một chút là có thể tạo thành bọt, như saponincù mạch chứa trong hạt cù mạch. Protein là chỉ vật chất có độc có tính chất protein, như proteinthẩu dẩu trong hạt giống của thẩu dẩu, chất ba đậu trong hạt giống ba đậu. Vật chất có độc không chỉ tính chất khác nhau trong các thân thực vật mà vị trí phân bố cũng khác nhau, có loại ở những bộ phận khác nhau của cây đều có độc, có loại ở những bộ phận khác nhau ở cùng một cây thực vật có những vật chất có độc ở những mức độ khác nhau. Do sự khác nhau về kỹ thuật trồng trọt. Đất trồng và sự thay đổi về năm, giai đoạn phát dục, vị trí và thời tiết nên hàm lượng độc tính của thực vật có độc cũng khác nhau.

Gluxit hạnh nhân chứa trong hạt giống của bạch quả và hạnh nhân hoà tan trong nước có thể sinh axit cyanogencó độc tính rất cao, trẻ em nuốt một lượng nhỏ thì sẽ mất đi tri giác, trúng độc mà chết. Khoai tây sau khi đưa ra ánh sáng chuyển sang mẩu xanh hoặc nảy mẩm, ở phẩn này sinh ra một loại độc tố có tên là “ Long quỳ tinh”. Người ăn vào sẽ dẫn đến bị trúng độc, sinh ra các triệu chứng như nôn, ỉa chảy. Các loại hạt khác như đào nhân, thẩu dẩu sau khi ăn sẽ bị trúng độc. Hiểu được những quy tắc này thì có thể phòng chống trúng độc và áp dụng các biện pháp cứu chữa kịp thời. Có một số thực vật có độc sau khi bỏ độc tố thì có thể tiếp tục dùng được, nói một cách thông thường, rau dại sau khi ngâm và rửa qua nước hoặc nấu chín rồi lại ngâm, làm cho hết vị chát và đắng thì có thể khử hết độc tính; Đương nhiên cũng có một số thực vật như nấm độc thì cho dù có ngâm rửa, nấu chín như thế nào đều không thể khử được độc tính. Do vậy, những thức vật không biết thì cẩn phải tìm hiểu xong mới có thể sử dụng, để tránh sau khi ăn nhẩm rồi bị trúng độc.

Một số thực vật có chứa vật chất có độc, đặc biệt là thuộc những thực vật có tính kiềm thực vật, có thể dùng để chế tạo ra thuốc. Ví dụ, như lá và rễ của cây cà dược và cà độc dược có chứa kiềm lương đang và atropin, có độc, có thể làm cho con người hưng phấn, hôn mê, nhưng khi dùng một lượng nhỏ trong y học lại trở thành bài thuộc trị bệnh phong thấp, thở dốc, bụng đau quặn; Hoa của cà độc dược là hoa dương kim mà Đông y cổ đại dùng để làm thuốc gây mê; Khi bị trúng độc moócphin trong quả thuốc phiện có thể dẫn tới liệt hô hấp, nhưng trong y học khi sử dụng với liều lượng thích hợp thì lại trở thành bài thuốc dừng đau nhanh. Do đó hiểu được loại thực vật nào có độc và trong chúng có chứa loại độc tố nào có ý nghĩa rất quan trọng.Tại sao có một số thực vật lại có độc?

các loại thực vật

giới thực vật

các loại cây độc ở việt nam

những cây có hại cho sức khỏe con người

cây độc chết người

cây độc dược

cây kiểng độc giết người trong vai phút

thực vật là gì


Plants of other species, as a result of their physiological activity are not the same, constitute different substances accumulate in their bodies. For example, the leaves of vegetables, spinach and herbs have different flavors that cause this. Accumulation of some plants, such as poisonous matter, into the human and animal body, may result in toxic effects, damaging cellular organization, leading to mechanical problems. Disease, illness, or death, so they are called poisonous plants.

The types and properties of poisonous substances in plants are very complex, here are just a few of the important types. From the chemical properties, the poisonous substances of the plant are mainly: plant alkalis, glucose, saponins, proteins and other toxins remain unclear. Plant alkaloids contain organic compounds that contain nitrogen in the plant's body, such as tobacco alkalis, tobacco leaves and seeds, tobacco toxins in the fungus. Glucocoxide is a product of sugar-based combination and hydroxide (-OH), such as almond gluc clotted in ginkgo seeds and almonds. Saponin is a very complex compound, which, after dissolving in water, shakes slightly, can form bubbles, such as saponinium contained within the tincture. Protein is a protein-only substance, such as a protein in the fungus's seed, in legume seeds. Poisonous substances are not only different in plants but also in different locations. There are different types of plants that are poisonous and different in the same plant. Plants have toxic substances at varying degrees. Due to the differences in cultivation techniques. The soil and change in the year, the stage of reproduction, the location and the weather, the toxicity of the plants are also different.

Almonds contained in ginkgo seeds and almonds dissolved in water can produce cyanogenic acid which is highly toxic, and children swallow a small amount of it loses perception, poisoning death. Potatoes, after shedding light to a piece of green or bloated, produce a type of toxin known as "spermatozoa". The person who eats will lead to poisoning, producing symptoms such as vomiting, diarrhea. Other nuts, such as peaches, poached after eating will be poisoned. Understanding these rules can prevent poisoning and apply timely remedies. There are some poisonous plants after the toxin can continue to be used, commonly said, wild vegetables after soaking and washing through water or cooked and then soaked, to dry out and bitter. can eliminate toxicity; Naturally, there are some plants, such as poisonous mushrooms, whether it is soaked, cooked how can not eliminate toxicity. Therefore, unknown objects must be completed to find out can use, to avoid after eating and then poisoned.

Some plants contain toxic substances, especially those of plant alkaline nature, which can be used to make medicines. For example, as the leaves and roots of the medicinal plant and the diatomaceous earth containing atropine and atropine are toxic, it can cause arousal and coma, but when used in small doses it becomes rheumatism, shortness of breath, abdominal cramps; The flowers of drug metamorphosis is a flower needles that ancient medicine used to make anesthetic medicine; When seizures occur in opiates, it can lead to respiratory paralysis, but in medicine when used in appropriate doses, it becomes a fast-paced drug. It is therefore important to understand which plants are toxic, and which of them contain important toxins.

Why are some plants poisonous?

types of plants

vegetation

the poisonous trees in vietnam

Plants harmful to human health

poisonous dead tree

poison herbs

Ornamental poison killer in the shoulder minutes

What is a plant?

BÌNH LUẬN