Tại sao nói cá heo là loài cá thông minh?

Tháng Mười năm 1987 cuộc chiến tranh Iran Irắc đang diễn ra rất gay go. Đúng lúc đó năm con cá heo, gọi là năm con cá heo mõm dài đã được một đơn vị hải quân Mỹ thả ở eo biển Ormuz để tham gia vào một chiến dịch gỡ mìn. Con cá heo lớn (Tursiops trucatus) là con cá heo đã phát hiện được rất nhiều các loại mìn. Như vậy năm con cá heo đó đã được huấn luyện để làm nhiệm vụ phát hiện những quả mìn mà người Iranđã thả xuống nhằm gây trở ngại cho những tàu chở dẩu hoạt động ở vùng vịnh P ersique.

Đây không phải là lẩn đẩu tiên những con cá heo được sử dụng vào những mục đích quân sự vì trong cuộc chiến tranh Việt Nam, “con cá heo hàng hải” đã được sử dụng rồi. Nhưng các nhiệm vụ của chúng đều “tối mật” cho nên người ta không thể biết được đích xác đó là những nhiệm vụ gì được.

Trái lại, một điều chắc chắn mà ai cũng biết là sự thông minh của những con vật biển có vú này. Giống như những con dơi, chúng được trời phú cho một cơ quan định vị bằng sóng âm, cá heo sẽ phát ra các âm thanh, khi gặp một vật cản những âm thanh đó sẽ phản hồi lại, lúc này bộ nhớ của chúng “đã vẽ” lên được tấm bản đồ ghi lại những gì mà chúng phát hiện ở xung quanh đấy, đồng thời cũng báo cho chúng biết tình hình chuyển động của đối tượng.

Để tìm được khoảng cách: Như trường hợp tìm ra những quả mìn thả ở eo biển Ormuz người ta cho rằng con cá heo đã sử dụng tới một cái máy thu phát tín hiệu nằm
ở đáy bộ não và nó sẽ ghi lại những sóng âm thanh phát đi và so sánh với sóng phản hồi.

Nhưng cá heo có thể phát đi các kiểu âm thanh khác nữa: đó là những âm thanh chúng dùng để thông tin cho nhau biết. Theo đánh giá của các chuyên gia thì kho từ vựng của cá heo có khoảng 400 tín hiệu phát ra khác nhau.

Cá heo là một loài vật rất thông minh chúng có thể bắt chước và hiểu được những động tác của con người. Con người đã biết được đặc điểm và khả năng của cá heo nên đã huấn luyện và sử dụng cá heo vào những mục đích khác nhau như mục đích quân sự, huấn luyện cá heo làm xiếc…Tại sao nói cá heo là loài cá thông minh?

chỉ số iq của cá heo

cá heo thông minh

con lợn có thông minh không

tại sao cá heo cứu người

tại sao cá mập sợ cá heo

khỉ và chó con nào thông minh hơn

con gì thông minh hơn con người

não cá heo

October 1987 Iraq war is going on very badly. At that moment, five dolphins, called the five long-nosed dolphins, were dropped by a US naval unit in the Ormuz Strait to participate in a mine-clearing campaign. The large dolphin (Tursiops trucatus) is a dolphin that has discovered many types of mines. So these five dolphins were trained to detect mines that the Iranians had dropped to interfere with the shipping vessels operating in the Piers region.

This is not the first time that dolphins have been used for military purposes because during the Vietnam War the "dolphin" was used. But their tasks are "top secret" so one can not know exactly what the task is.

On the contrary, one thing is certain that the intelligence of these marine mammals. Like the bats, they are endowed with a sonar positioning system, where dolphins emit sound, when they encounter an obstacle the sounds will respond to, and their memory " drew "a map of what they found around, and also informed them of the movement of the object.

To find the distance: As in the case of finding mines in the Ormuz Strait, it is thought that the dolphin used a transceiver
at the bottom of the brain and it will record the sound waves that emit and compare with the feedback waves.

But dolphins can play other types of sounds: these are the sounds they use to communicate with each other. According to experts, the dolphin vocabulary has about 400 different emitted signals.

Dolphins are very intelligent animals that can imitate and understand human movements. Humans have learned the characteristics and capabilities of dolphins so they have trained and used dolphins for various purposes such as military purposes, dolphin training for circus ...

Why say dolphins are smart fish?

IQ index of dolphins

Smart dolphins

pigs have no intelligence

why dolphins save people

Why sharks are afraid of dolphins

monkeys and puppies are smarter

What is more intelligent than human?

dolphin brain
BÌNH LUẬN