Trung Quốc có tất cả bao nhiêu hoàng đế?

Mọi người đều biết rằng những kẻ thống trị ở ngôi cao nhất trong xã hội phong kiến Trung Quốc được gọi là “hoàng đế”. Danh hiệu này là do Tẩn Thuỷ Hoàng Doanh Chính sử dụng lẩn đẩu.

Năm 221 trước Công nguyên, Doanh Chính lẩn đẩu tiên thống nhất được toàn cõi Trung Quốc. Để nêu cao thành tích, công lao này của mình, ông ta đã quy định danh hiệu của mình là “Thuỷ hoàng đế”.

Và danh hiệu này đã liên tiếp dược dùng, bắt đẩu từ Doanh Chính cho tới vị hoàng đế cuối cùng bị cuộc cách mạng Tân Hợi vào năm 1911 lật đổ là Phổ Nghi thuộc triều đại nhà Thanh, qua thời gian là 2132 năm, tổng cộng có 494 vị hoàng đế, trong số đó 73 người không thật sự lên ngôi mà chỉ được truy tôn là hoàng đế sau khi đã qua đời.

Trong số các hoàng đế nói trên, hoàng đế Càn Long đời Thanh có tuổi thọ cao nhất, ông đã sống tới 89 tuổi. Thấp hơn Càn Long một bậc là nữ hoàng để Võ Tắc Thiên đời Đường. Bà sống tới 82 tuổi. Hoàng đế Càn Long ở ngôi 60 năm, kém một năm so với ông nội hoàng đế là Khang Hy là người có thời gian trị vì dài nhất, đó là vì Càn Long muốn nói lên lòng tôn kính đối với Khang Hy, biểu thị bản thân mình không dám vượt qua công đức của ông nội, vì thế sau khi ở ngôi 60 năm, Càn Long đã nhường ngôi của mình cho con là hoàng đế Gia Khánh, còn mình thì làm Thái thượng hoàng.

Trong số các hoàng đế, người có thời gian ngồi trên ngôi ngắn nhất là Hoàn Nhan Thừa Lân, hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Kim, từ lúc lên ngôi cho đến lúc bị giết không tới nửa ngày.

Trước Doanh Chính, Trung Quốc còn có rất nhiều kẻ thống trị tối cao. Chẳng hạn như trong thời cổ đại xa xưa có Ngũ Đế, trong số đó có đế Nghiêu và đế Thuấn. Sau đó nhà Hạ có 17 kẻ thống trị, nhà Thương có 30 kẻ thống trị, họ đều có danh mà không có hiệu. Đến đời nhà Chu, các kẻ thống trị xưng vương, đời Tây Chu có 12 vương, đời Đông Chu thì có 24 vương, đến đời Tẩn trước Tẩn Thuỷ Hoàng còn có ba vương là ông cha của ông ta.

Ngoài ra, qua các thời kỳ danh hiệu hoàng đế cũng không như nhau, từ đời Hán đến đời Tuỳ, các hoàng đế phẩn nhiều xưng đế, dưới các triều Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh lại phẩn xưng nhiều là “Tông”

hoàng đế vĩ đại nhất trung hoa

hoàng đế trung hoa

các vị vua trung quốc

lịch sử trung quốc 5000 năm

lịch sử trung quốc cổ đại

tóm tắt lịch sử trung quốc

những câu chuyện về các vị vua trung quốc

vị vua đẹp trai nhất trung quốcEveryone knows that the rulers of the highest rank in Chinese feudal society are called "emperors." This title is used by the Marine Corps.In 221 BC, the First Salesian unified the whole of China. In order to heighten his merit, he has named his title "Thuy em emperor".And this title was repeatedly used, starting with the General to the last emperor, who was overthrown by the Xiu Xinhai Revolution in 1911, Puyi Dynasty of the Qing dynasty, over a total of 2132 years. There were 494 emperors, 73 of whom were not actually crowned, but only emperor after death.Among the emperors mentioned above, Qing Dynasty emperor Qianlong has the longest life expectancy, he lived to 89 years old. Lower than the Qianlong one is the queen to Wu Zetian. She lives to 82 years old. Emperor Qianlong at the age of 60 years, less than a year older than his grandfather Emperor Kangxi is the longest reigning king, it is because Qianlong want to express his respect for Kangxi, denounce the His body did not dare to overcome the merits of his grandfather, so after the 60-year-old throne, Qiang Long ceded his throne to the emperor Gia Khanh, and he is the Thai emperor.Among the emperors, who had the shortest time sitting on the throne, were the last emperor of the Kim dynasty, from the time of his throne until his death less than half a day.Before the Business, China has many supreme rulers. For example, in the ancient times there were Five Noble Truths, among them were Nghieu and Thuan. Then the House has 17 rulers, the Merchants have 30 rulers, they all have the name without effect. In the life of the Zhou Dynasty, the sovereign proclaimed king, the Chu Dynasty has 12 kings, the East Chu has 24 kings, to life before the Water Prince also has three kings as his father.In addition, through the periods of the emperor's title is not the same, from the Han Dynasty to the Custom, the emperor to many claims, under the Tang, Tong, Yuan, Ming, "the greatest emperor of ChinaChinese emperorsChinese kings5000 years of Chinese historyAncient Chinese historysummary of Chinese historystories of Chinese kingsthe most handsome king of ChinaPage navigation
BÌNH LUẬN